PRIVACY POLICY OF THE ONLINE SHOP www.kromlechhistorical.com

General information

This dokument specifies the privacy principles applicable in the Online Shop www.kromlechhistorical.com (hereinafterreferred to as the “Online Shop”). The Administrator of the Online Shop is Artur Sęk who conducts business activity under the business name Kromlech Artur Sęk, entered to the Central Registration and Information on Economic Activity (CEIDG) maintained by the Minister of Development, address: 1/55 Tołstoja Street, 01-910 Warszawa, Taxpayer Identification Number (NIP): 1180897994, National Official Register of Business Entities (REGON) number: 141364721.

Personal information

1. The Administrator collects information provided voluntarily by the Online Shop Customers. Moreover, the Administrator mayrecord the information about connection parameters, like IP addresses, for technical purposes, for Server administration and for collection of general, statistical demographic information (e.g. about the region from which the connectioncomes), and also for security purposes.

2. Personal information collected by the Administrator shall be processed in accordance with the provisions of the Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws 1997, No. 133, Item 883, as amended) and the Act on Rendering Electronic Services of 18 July 2002 (Journal of Laws 2002, No. 144, Item 1204, as amended) solelyunder the authorization for data processing and solely for the purposes of processing the Order placed by the Customer, archiving, or for electronic services rendered by the Administrator, and for Rother purposes specified in the Terms and Conditions.

3. The Administrator shall make an extra effort in order to protect privacy and information about the Online Shop Customers provided to him. The Administrator shall exercise duediligence when selecting and applying appropriate technical measures, including those of programming and organization alnature, in order protect the processed data, and in particular he shallprotect the data from unauthorizedaccess, disclosure, loss and destruction, unauthorized modification, and also from their processing with the breach of the applicable provisions of law.

4. As Customers pro vide their personal information voluntarily, they shall have the right to Access their personal information, to correct it, and they May also request the Administrator to remove the personal information they have provided previously from the data files maintained by the Administrator, subject to the provisions of the following sentence. The Administrator May refuse to remove the data if the Customer - with his current behaviour in the Online Shop – Has breached the provisions of this documentor of the Terms and Conditionsor of applicable provisions of law, and if it isnecessary to retain the data in order to clarify those circumstances and determine the Customer’s responsibility.

5. If the Customer’s data change, the Customer who Has registered in the Online Shop May modify them, after logon in the Online Shop.

6. If the Customer Has subscribed for the newsletter, the Administrator shallsend, to the electronic mail addressprovided by the Customer, messages with information about products and services available in the Online Shop, and also information about organized competitions, promotions.

7. The Administrator May entrust processing of the Customers’ personal information to third partie chich per form specific services, in particular delivery of the order, payment processing, assessing the Customer’ssatisfaction with the Online Shop, i.e.:

a. to the Operator Poczta Polska S.A. with its registred office at Warsaw (8 Hiszpańskich Street, 00-940 Warszawa) as the data controller entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000334972, with the share capital of PLN 774,140,000.00, paid in full, with the Taxpayer Identification Number (NIP): 525-00-07-313, an entity rendering postal services within the meaning of the Postal Services Act of 29 December 2012 (Journal of Laws 2012.1529). The transferred data shall be the data necessary for processing of the order, and in particular: name, surname, address.

b. to the Operator DPD sp. z o.o. with its registered office in (15 Mineralna Street, 02-274 Warsaw) as the data controller entered into the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number 0000028368 with the share capital of PLN 228.604.000,00, Taxpayer Identification Number (NIP): 526-02-04-110, an entity rendering postal services within meaning of the Postal Services Act of 29 December 2012 (Journal of Laws 2012.1529). The transferred data shall be the data necessary for processing of the order, and in particular: name, surname, address.

c. to the Operator of the online payment system PaypalPolska Sp. z o.o. registred office at Warsaw (53 Emilii Plater Street, 00-113 Warszawa) as the data controller entered into the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under the No. 0000289372, with the share capital of PLN 506,500 paid in full, with the Taxpayer Identification Number (NIP): 5252406419, an entity rendering payment services within the meaning of the Payment Services Act of 19 August 2011 (Journal of Laws 2011.199.1175 as amended). The transferred data shall be the data necessary for processing of the payment by PaypalPolska, and in particular: name and surname, electronic mail address, telephone number.

Polityka prywatności sklepu internetowego www.kromlechhistorical.com


Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.kromlechhistorical.com (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest Artur Sęk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kromlech Artur Sęk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Tołstoja 1/55, 01-910 Warszawa NIP:1180897994 REGON: 141364721.

Dane osobowe

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

a. Operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 525-00-07-313, będąca pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres,

b. Operatorowi DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000028368, o kapitale zakładowym 228.604.000,00 złotych, posiadającym NIP:526-02-04-110, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres,

c. Operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.